Falë ndihmës buxhetore të pakthyeshme të Bashkimit Europian për Republikën e Serbisë, për zbatimin e këtij programi në vitin 2023, janë siguruar deri në 4 miliardë dinarë i cili mbulon mbrojtjen e rreth 190.000 familjeve të konsumatorëve të rrezikuar nga energjia.

Konsumatori i pambrojtur nga energjia është një konsumator i kategorisë familjare ( një ose shumë anëtarësh), i cili në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj dhe Rregullore mund të fitojë statusin e konsumatorit të dëmtuar dhe rrjedhimisht të drejtën e subvencionimit në pagesë mujore për energjinë elektrike, gas natyror ose energji termike , në varësi nga nevojat e kërkuara të amvisërive.

Programi për mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar nga energjia, përfshirë edhe familjet që janë shfrytëzues të së drejtës së ndihmës sociale në të holla dhe / ose shtesat për fëmijë, shfrytëzues të shtesave për përkujdesjen dhe ndihmën e ndonjë personi tjetër. Personat e kësaj kategorie përfitojnë automatikisht statusin, vetëm nëse paraqesin kërkesë pranë autoritetit përgjegjës për çështjet e mbrojtjes sociale në njësinë e vetëqeverisjes lokale, i cili me Aktvendim vendos për plotësimin e kushteve që amvisëritë të përfitojnë statusin e një familjeje të rrezikuar energjetik.

Është e pamundur të zbatohet programi i mbrojtjes pa përfshirjen e njësive vetëqeverisëse, organi i të cilave është përgjegjës për çështjet e mbrojtjes sociale, të përcaktuara nga plotësimi i kushteve që familja të fitojë statusin e konsumatorit të rrezikuar nga energjia. Të dhënat nga Aktvendimi i statusit të përfituar, vetëqeverisjet lokale ia dërgojnë furnizuesve të energjisë elektrike, të gasit natyrorë, përkatësisht energjisë termike, të cilët këtyre blerësve u zvogëlojnë faturat mujore.

Kthimi i mjeteve në bazë të zvogëlimit të faturave furnizuesit e realizojnë nga buxheti i Republikës së Serbisë, në bazë të kërkesës së paraqitur dhe dokumentacionit të Ministrisë së minierës dhe energjetikës.

Më shumë artikuj të ngjashëm
Më shumë nga Wikiliks
Shfaq më shumë në Lajme